Bài viết mẫu writing IELTS band 7 chủ đề city

Super Admin

Hôm nay mình gửi đến các bạn một bài viết mẫu Writing Task 2 chủ đề về THÀNH PHỐ
Bài viết đã được dịch nghĩa chi tiết + Đính kèm từ vựng đáng chú ý trong chủ đề này.
LƯU VỀ TƯỜNG để xem mỗi ngày nhé mems ^^


...