Bài viết mẫu writing IELTS band 7 chủ đề tv shows

Super Admin

Hôm nay mình gửi đến các bạn một bài viết mẫu Writing Task 2 chủ đề về CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH.
Chủ đề này khá phổ biến trong các bài viết của đầu năm 2021 này. Đặc bệt là cuối tháng 2
Bài viết đã được dịch nghĩa chi tiết + Đính kèm từ vựng đáng chú ý trong chủ đề này.
LƯU VỀ TƯỜNG để xem mỗi ngày nhé mems ^^


...