Bộ từ đồng nghĩa IELTS writing 2022

Super Admin

- Expenditure ? /ɪkˈspendɪtʃə(r)/= Spending ? /ˈspendɪŋ/: Chi phí, chi tiêu
 
- Noticeable (adj) /ˈnəʊtɪsəbl/ = Significant (adj) /sɪɡˈnɪfɪkənt/: Đáng chú ý, đáng kể
 
- Spend (v) /spend/ = Consume (v) /kənˈsjuːm/: Chi tiêu, tiêu dùng
 
- Hit its peak= Reach its peak = Reach a record high of/: Đạt đến đỉnh, mức cao kỷ lục
 
- Receive (v) /rɪˈsiːv/ = Get (v) /ɡet/ = Enjoy (v) /ɪnˈdʒɔɪ/ = Be awarded with (St)/bi//əˈwɔːdɪd//wɪð/: Nhận, được thưởng
 
- Health care system /helθ//keə(r)/ /ˈsɪstəm/ = Medical service /ˈmedɪkl//ˈsɜːvɪs/: Hệ thống chăm sóc sức khỏe, dịch vụ y tế
 
- Imply (v) /ɪmˈplaɪ/= Suggest /səˈdʒest/ = Point out /pɔɪnt//aʊt/: Ngụ ý, đề nghị, chỉ ra
 
- Land degradation /lænd/ /ˌdeɡrəˈdeɪʃn/ = /lænd/ Land erosion /ɪˈrəʊʒn/: Suy thoái, xói mòn đất
 
- Apparent /əˈpærənt/ = Obvious /ˈɒbviəs/ = Clear /klɪə(r)/ = Evident /ˈevɪdənt/: Rõ ràng, hiển nhiên
 
- Tree clearance /triː/ /ˈklɪərəns/ = Deforestation /ˌdiːˌfɒrɪˈsteɪʃn/: Phá rừng, phá cây
 
- Constitute /ˈkɒnstɪtjuːt/ = Account for /əˈkaʊnt//fə(r)/ = Make up /meɪk/ = Take up /teɪk/ /ʌp/
 
- Canned food /kænd/ /fuːd/ = Packaged /ˈpækɪdʒ/ food /fuːd/: Đồ hộp, đồ đóng gói
 
- Reliable /rɪˈlaɪəbl/ = Trustworthy /ˈtrʌstwɜːði/ : Đáng tin cậy
 
- Society /səˈsaɪəti/ = Community /kəˈmjuːnəti/ : Cộng đồng, xã hội
 
- Citizens /ˈsɪtɪznz/ = Residents /ˈrezɪdənts/ = Inhabitants /ɪnˈhæbɪtənts/= Dwellers /ˈdwelə(r)s/: Công dân, cư dân
 
- City /ˈsɪti/ = Urban area /ˈɜːbən/ /ˈeəriə/: Thành phố, khu đô thị


...