Cách học IELTS hiệu quả chỉ 60 phút / 1 ngày

Super Admin

⭐ NGÀY 1
Tasks : Luyện Writing Viết Câu+Đọc Hiểu+ Nâng Cao Vốn Từ
Link: https://bit.ly/3aBCMcD
Thời gian: ít nhất 60 phút
Trọng điểm Nội dung:
· Digital Newspaper ( Lợi Ích+Bất lợi)
· Bài tập Reading: Task 1+2+3
· Discussion: Dành time brainstorm ideas + Write your answer (100-200 words)
· Key Vocabulary: 8 words
⭐ NGÀY 2:
Tasks: Ngữ Pháp Tập Trung và Ứng Dụng
Link: https://bit.ly/2UxeMBI
Thời gian: ít nhất 60 phút
Trọng điểm Nội dung:
· Relative clauses-defining relative clauses
· The Future-Degree of certainty
· in spite of', 'despite', 'although', 'even though' and 'though'
· Relative clauses- non-defining relative clauses
⭐ NGÀY 3:
Tasks: Chơi game nhớ từ vựng+ đọc hiểu+phát âm từ
Link: https://bit.ly/3bGHSnZ
Thời gian: ít nhất 60 phút
Trọng điểm Nội dung:
· Education
· Job
· Tourism
⭐ NGÀY 4:
Tasks: Nghe+ Nhại Theo (Nói To)+ Nghe
Link: https://bit.ly/2R19MmV
Thời gian: ít nhất 60 phút
Trọng điểm Nội dung:
· A student discussion
· A weather forecast
· Meeting an old friend
⭐ NGÀY 5:
Tasks: Speaking and Listening
Link 1: https://bit.ly/2UxJ879
Link 2: https://bit.ly/3dHumTb
Thời gian: ít nhất 60 phút
Trọng điểm Nội dung:
· Problems at the train station
· Describe places
⭐ NGÀY 6:
Tasks: Luyện Writing Viết Câu Task 1
Link: https://bit.ly/2WXBxQX
Thời gian: ít nhất 60 phút
Trọng điểm Nội dung:
· Writing Task 1
· Bài tập Writing: Task 1+2+3
· Discussion: Dành time brainstorm ideas + Write your answer (100-200 words)
· Key Vocabulary: 6 words
⭐ NGÀY 7:
Tasks: Ngữ Pháp Tập Trung và Ứng Dụng
Link: https://bit.ly/2UxeMBI
Thời gian: ít nhất 60 phút
Trọng điểm Nội dung:
· Future continuous and perfect
· Future plans
· Modifying comparisons
⭐ NGÀY 8:
Tasks: Chơi game nhớ từ vựng+ đọc hiểu+phát âm từ
Link: https://bit.ly/3bGHSnZ
Thời gian: ít nhất 60 phút
Trọng điểm Nội dung:
· Technology
· Transportation
· Health
⭐ NGÀY 9:
Tasks: Nghe+ Nhại Theo (Nói To)+ Nghe
Link: https://bit.ly/2R1xEXy
Thời gian: ít nhất 60 phút
Trọng điểm Nội dung:
· A talk about motivation
· Film reviews
· Joining a gym
⭐ NGÀY 10:
Tasks: Speaking and Listening
Link 1: https://bit.ly/3aBKeV0
Link 2: https://bit.ly/3dHumTb
Thời gian: ít nhất 60 phút
Trọng điểm Nội dung:
· Pros and cons of mobile phones
· Talk about a festival
⭐ NGÀY 11:
Tasks: Luyện Writing Viết Câu Task 1
Link: https://bit.ly/3dKfcw9
Thời gian: ít nhất 60 phút
Trọng điểm Nội dung:
· Writing Task 1
· Bài tập Writing: Task 1+2+3
· Discussion: Dành time brainstorm ideas + Write your answer (100-200 words)
· Key Vocabulary: 6 words
⭐ NGÀY 12:
Tasks: Ngữ Pháp Tập Trung và Ứng Dụng
Link: https://bit.ly/2UxeMBI
Thời gian: ít nhất 60 phút
Trọng điểm Nội dung:
· Passives
· Past perfect
· Present perfect
⭐ NGÀY 13:
Tasks: Chơi game nhớ từ vựng+ đọc hiểu+phát âm từ
Link: https://bit.ly/3bGHSnZ
Thời gian: ít nhất 60 phút
Trọng điểm Nội dung:
· Society
· Environment
· Communication and Personality
⭐ NGÀY 14:
Tasks: Nghe+ Nhại Theo (Nói To)+ Nghe
Link: https://bit.ly/3dNL0Ae
Thời gian: ít nhất 60 phút
Trọng điểm Nội dung:
· Innovation in business
· Tech addiction
· Birthday Parties
⭐ NGÀY 15:
Tasks: Speaking and Listening
Link 2: https://bit.ly/3dHumTb
Thời gian: ít nhất 60 phút
Trọng điểm Nội dung:
· IELTS Speaking part 3: Difficult jobs
· Describe a book
· Negative answers
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
Nếu bạn chấp nhận thử thách #này hãy comment " I'll do it" nhé.
Follow Ielts Phuc Nguyen để nâng cao số điểm nhé em. ?<3
#ieltsphucnguyen


...