CHIA SẺ MẸO DÙNG TỪ IELTS WRITING

Super Admin

ĐỀ WRITING TASK 2: In many countries, plastic containers have become more popular than ever. They are used in many businesses such as the food and drink industry. Do you think the advantages of this outweigh its disadvantages?
Vocab advanced band 7.0-8.0+ dành cho chủ đề này:
Thay vì viết: often use smth => Hãy viết: the most preferred option : lựa chọn hàng đầu
Thay vì viết: a good choice for storage and transportation => Hãy viết: a lightweight storage and transportation option: một phương án lưu kho và vận chuyển hàng nhẹ
Thay vì viết: do not need much space => Hãy viết: takes up less space : chiếm ít không gian hơn
Thay vì viết: put them all in => Hãy viết: be crammed into : có thể nhồi nhét
Thay vì viết: food and drinks => Hãy viết: food and other beverages
Thay vì viết: protect the product => Hãy viết: keeps the product well-preserved : giữ cho sản phẩm được bảo quản tốt
Thay vì viết: transportation => Hãy viết: distribution = transportation: việc vận chuyển
Thay vì viết: can be used even in bad weathers => Hãy viết: survive extreme environments: chịu được các điều kiện thời tiết khắc nghiệt
Thay vì viết: be destroyed => Hãy viết: degrade = decay = decompose: phân huỷ
Thay vì viết: protect the quality of the food => Hãy viết: preserving the integrity of the food : bảo đảm được nguyên vẹn chất lượng thực phẩm
Thay vì viết: can not be destroyed => Hãy viết: non-biodegradable: không phân huỷ được
Thay vì viết: be thrown away => Hãy viết: disposed of : (nhớ là cả 2 từ này là một cụm từ): bỏ đi
Thay vì viết: (trash) goes to => Hãy viết: get washed away : bị trôi đi đâu
water reservoirs: hồ chứa nước
Thay vì viết: block the water => Hãy viết: clogg waterways : (clog = block) làm tắc đường nước chảy
floating on reservoirs: trôi lềnh bềnh trên hồ chứa nước
Thay vì viết: is very bad for smth => Hãy viết: has been getting a bad reputation for smth: có tiếng xấu về cái gì
Thay vì viết: it is toxic => Hãy viết: harmful nature : bản chất là rất độc hại
Thay vì viết: its materials => Hãy viết cụ thể hơn: smaller molecules : các phân tử nhỏ
Thay vì viết: affect the food inside => Hãy viết: migrate into the food it is in contact with: di chuyển vào thức ăn mà nó tiếp xúc với
Thay vì viết: food are poisoned => Hãy viết: be contaminated by: bị nhiễm độc bởi cái gì
Thay vì viết: people can not have babies => Hãy viết: infertility : vô sinh
food safety : an toàn vệ sinh thực phẩm


...