Ghi điểm tuyệt đối với các cụm từ nối cao cấp

Super Admin

Từ nối (transition words) là những từ/cụm từ thể hiện mối quan hệ giữa các ý trong cùng 1 câu hoặc trong cùng 1 đoạn. Sử dụng các cụm từ sau đây sẽ giúp bạn nâng điểm đáng kể, không những với IELTS Speaking (kĩ năng nói), mà cả Writing (kĩ năng viết) nữa nhé!
 
Lưu về thực hành ngay thôi nào! ?
 
But frankly speaking,...: Thành thật mà nói…
 
It was not by accident that…: Không phải tình cờ mà…
 
What is more dangerous,...: Nguy hiểm hơn là…
 
It is worth noting that…: Đáng chú ý là…
 
Be affected to a greater or less degree: Ít nhiều bị ảnh hưởng…
 
According to estimation,…: Theo ước tính,…
 
According to statistics,…: Theo thống kê,...
 
According to survey data,...: Theo số liệu điều tra,...
 
Viewed from different angles,… : Nhìn từ nhiều khía cạnh khác nhau
 
As far as I know,...: Theo như tôi được biết,...
 
Not long ago…: Cách đây không lâu…
 
More recently,...: Gần đây,…
 
What is mentioning is that…: Điều đáng nói là…
 
There is no denial that…: Không thể chối cãi là…
 
To be hard times…: Trong lúc khó khăn…
 
I have a feeling that…: Tôi có cảm giác rằng…
 
Make best use of…: Tận dụng tối đa…
 
In a little more detail…: Chi tiết hơn một chút…
 
From the other end of the line…: Từ bên kia đầu dây (điện thoại)...
 
Doing a bit of fast thinking, he said…: Sau một thoáng suy nghĩ, anh ta nói…
 
Nội dung bài viết chứa thông tin sưu tầm.
 


...