IELTS Writing Collection

null

?Tổng hợp 3 cuốn dày 460 trang gồm nhiều hướng dẫn và bài mẫu nhằm giúp các bạn nâng cao kiến thức và làm quen với các dạng bài viết.
❗️LINK: https://drive.google.com/.../16ZTR7gbyDvMi2ZoAq6O.../view...
Chúc các bạn thi đạt aim nhé!


...