IELTS WRITING - HOW TO USE "SENSE"

Super Admin

Sense là một từ được dùng rất nhiều trong văn học thuật. Từ này có thể dùng để thay thế cho những từ đơn giản như: feel, think.
 
Chú ý các động từ đi kèm để tạo thành collocations:
A person can develop/feel/find a sense of...
Something can give/bring/foster/instill a sense of...
 
VÍ DỤ 01:
Thay vì nói
Teachers should make sure (that) students feel enjoyable when learning all subjects.
 
Có thể nói
Teachers should help students develop a sense of enjoyment in learning all subjects.
 
VÍ DỤ 02:
Thay vì nhiều bạn nói là stable job, nhiều tài liệu sách báo của Tây thường dùng a sense of job security - cảm giác có công việc ổn định.
 
Thay vì nói
Most workers think that a stable job is very important.
 
Có thể nói
For most workers, a sense of job security is very important
 
VÍ DỤ 03
Khi nói về tinh thần/bản sắc/lòng tự hào dân tộc, có thể nói a sense of national identity/pride hoặc a sense of attachment to a country.
 
Some songs can help (to) foster a sense of national pride in children.
 
Teachers need to instill a sense of national pride in students.
 
Learning history can help to develop/build a sense of attachment to the country.
 
Chúc các bạn áp dụng tốt?


...