Review buổi thi 08-01-2022 tại BC

Super Admin

1. Listening
hình như có part về the cycle path và the map of college.
2. Reading
Có 1 bài là The Bird Migration.
Bài dịch:
2 passages còn lại về The Writer Agatha... và work together
Dạng bài thì có đủ: matching headings, multiple choice,...
3. Writing
Task 1: the table showed the price of a cup of coffee in six cities in Australia from 2010 to 2014. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparison where relevant.
Part 2: Many people think that some individuals are naturally good leader. Others think that people can learn leadership skills. Discuss both views.
?Lưu ý:
Ai đi thi lần đầu thì để ý Listening and Reading sẽ điền đáp án trên cùng 1 tờ giấy thi (2 mặt), mỗi mặt có line thông báo là mặt này dùng cho Lis hay Read. Nên chú ý tránh điền sai


...