Review đề 14-12 Ames Lò Đúc

Super Admin

SPEAKING
Part 1:
_ Thầy có hỏi mình hiện tại đang đi làm hay đi học
_ Sau đó thầy hỏi về công việc của mình làm được gì này, phát triển được gì trong tương lai, làm việc với những ai và có đóng góp gì cho xã hội
- bạn có bao giờ get lost và cảm giác của bạn
Part 2
Describe an important decision you have made thì phải
Follow up:
_ thầy hỏi mình là nên make decision theo ý kiến của cá nhân hay theo nhóm
Part 3 :
_ làm tiếp về decision
Writing
Bar charts của australian hotels trong 1 tháng vào năm 2009, hình là đề tương tự
.
Task2 : Many people think modern communication technology is having some negative effects on social relationships. Do you agree or disagree?


...