Review đề computer-based 96 Lò Đúc ngày 12-4-2022

Super Admin

-Listening:
* Section 1: Điền từ 1 word về 1 survey the town of stanbridge
* Section 2: Multiple choices về 1 cái lễ hội âm nhạc (khá dễ)
* Section 3: Lại là multiple choice nma
* Section 4: Điền từ 1 word bài là The perception of colors: Red
 
-Reading: ngang ieltsonlinetest
* Section 1: The pyramid of Cetius (rất dễ lấy full 13 câu). Bài này có T F NG, và gap filling
* Section 3: 1 bài về humans right cho ape
 
-Writing:
* Task 1: bar chart 2 nhóm tuổi 25-34 và 55-65 có education at high school level ở 6 nước
* Task 2: More and more people buy and use private cars nowadays. Do you think the pros of using private cars actually outweigh the cons?
 
-Speaking:
* Part 1: Hometown, Spending time with others, Concentration
* Part 2: A businessman you admire
* Part 3: người trẻ ngày nay có làm business nhiều ko, những yếu tố để lm 1 ng businessman thành công là gì


...