Review đề computer-based ames lò đúc 1-12

Super Admin

❗ Listening:
- P1: Hội thoại: điền one word only
- P2: Multiple choice và nối địa điểm với đặc điểm chỗ đó
- P3: Phần này nhiều multiple choice nhất và 4 câu cuối (gồm 2 bài) là chọn hai cái mà 2 người vận động viên thấy useful
- P4: one word only
❗ Reading:
- P1: Về con tàu bị mất tích gì đó
- P2: có 2 bài matching info (thông tin trong đoạn và ông giáo sư nào nói thông tin nào), no more than 2 words/number
- P3: Về flavour gì đó có 2 bài matching info (thông tin và trường đại học mà research thông tin đó), true false NG
❗ Writing:
* Task 1: Line graph (như ảnh)
* Task 2: Space travel is possible some time and some people think that space tourism can be developed in the future. Do you think space tourism is a positive or negative development?
Link tổng hợp:


...