Review đề Computer-based BC - 14-5-2022

Super Admin

* Reading
- Có 1 bài về công ty có dự án cung cấp nước sạch cho hòn đảo, trình bày như một case study business gồm phương pháp, khó khăn, hiệu quả…và yêu cầu điền từ, T/F/NG
- Bài 2 về 3 hình thức để định vị đường đi, cũng có Chọn đáp án và T/F/NG. Bài này với mình cũng khá confusing vì phần chọn đáp án (có 6-7 mệnh đề và phải xem từng cái thuộc hình thức định vị nào)
- Bài 3 về nghiên cứu quyển sách Fruit book của một nhà khoa học, có TFNG và matching heading.
Nhìn chung toàn dạng đề khoai nhưng mình thấy may mắn vì matching heading lần này dễ chứ không đánh đố.
 
* Writing
- Part 1; The graph below shows the weekly spending of an average family in a European country from 1987 to 2007.
- Part 2 là: Giờ nhiều người tin computer sẽ thông minh hơn loài người. Có người thấy tốt có người thấy tệ, discuss và cho opinion.


...