Review đề IDP 17 ngọc khánh computer-based 9-4

Super Admin

SPEAKING:
part 1: do you work or study?
daily routine?
part 2: describe a person you are close with or something like that?
part 3: do you think people’s attitude change when they’re around old people?
why do you think peoples attitude change when they’re around rich or famous people?
LIS - READ - WRI:
LISTENING:
READING:
pas 1: về sequins
pas 2: về art, sóng bắt đầu đập nè có T/F/NG mà tại sao toàn matching info
pas 3: yep, more matching info
WRITING:
task 1: là map như hình
task 2: sai lầm cuộc đời là không biết gì về thuế mà phải viết về thuế?


...