Review đề IDP giấy 18-12 ở Keangnam 72 tầng

Super Admin

Listening : ko khó lắm, tầm như cam mà part 1 thì chắc tốc độ x1.25
part 1 : 1 người mới chuyển đến town muốn làm leader hay organiser (1 word)
part 2 : photographer
part 3 : 2 học sinh nói về màu của giấy ảnh hưởng đến điểm toán :))))
part 4 : nói về con gì nhìn giống lizard (1 word)
Reading :
part 1: investigation about language ability (cả bài nói về 1 con tinh tinh tên Matata và 1 con tên Kanzi
part 2: Odd currency
Tiền của các nước trong quá khứ
có feature matching và cái này khó nhất
part 3: communication in elephants
Task 1: Process
Task 2: Today family members do not eat meals together. Is this a positive or negative trend.
Link tổng hợp:


...