Review đề IELTS BC Windsor Plaza 17-02-2022

Super Admin

Task 1: Map
Task 2: Some people think that people should be given the right to use fresh water as they like. Others believe governments should strictly control the use of fresh water. Discuss both views and give your own opinion.
Mọi người nên đi vệ sinh trước khi phải vào phòng nhe.
- Listening: speed ngang Cam thôi, có Part 4 mình thấy chậm hơn một chút nữa
+ Section 1: điền từ, chủ đề parks và amusement (?)
+ Section 2: Hostel và flats, cũng điền từ tiếp, mà no more than three words.
+ Section 3: 6 câu đầu cho statements xong nghe xem người nói disagree, agree hoặc neutral; mấy câu sau thì điền từ với chọn two out of five, chủ đề về School với facilities
+ Section 4:. Chủ đề về Airports
- Reading
+ Passage 1: Plants, có T/F/NG với điền từ. Không quá khó
+ Passage 2: Cars manufacturing (chủ yếu nói về lean manufacturing). Có matching headings
+ Passage 3: chủ yếu về vấn đề trong workplace, có multiple choices, Y/N/NG với matching.
REVIEW IELTS BC AMES 17/2
LISTENING
Part 1: Holiday Hotel Service (one word and/or a number)
Part 2: Mình quên rồi (MCQs)
Part 3: Education House (diagram labelling & MCQs)
Part 4: Midden (one word)
Nay part 1 khá dễ nhưng từ part 2 cảm giác độ khó gần như road to ielts ấy ạ
READING
Part 1: Face Recognition ( T/F/NG; matching information và MCQs)
Bài này không có nhiều từ lạ nhưng các ý na ná nhau khó phân biệt.
Part 2: Children's Literature (T/F/NG; sentence completion)
Y hệt như link này phần T/F/NG ạ
Part 3: Soviet Union Working Week (match headings; MCQs; answer the questions)
Dạng đề na ná như post này nhưng language dễ chịu hơn https://mini-ielts.com/1256/reading/soviets-new-working-week
WRITING
Task 1: Bar chart: results of a survey by a European into the young generation’s expectations for changes in the next 20 years.
Task 2: Traffic and housing problems can be solved by moving large companies, factories and their employees to the countryside. To which extent do you agree or disagree?


...