Review đề IELTS IDP paper-based triệu việt vương 2-2-2021

Super Admin

1. Listening:
- Part 1: điền 1 từ về PDA (prescriptions drugs gì đó...).
- Part 2: MCQ map (4 câu) về 1 island resort
- Part 3: điền 1 từ về wind farms ở Australia (bình thường bài này hay ở section 4 trong quyển cam)
- Part 4: MCQ và điền 2 từ về 1 research liên quan đến study skills
 
2. Reading:
- Passage 1: The origin of tennis
- Passage 2: Liên quan đến traditions của người Western Africa
- Passage 3: về việc thiết kế (design) các sản phẩm trong doanh nghiệp
 
3. Writing
Task 1: Bar charts về % người làm việc tự do ở các nước trong 2 năm 1998 và 2008
 
Task 2: The major cities in the world are growing fast, as well as their problems. What are the problems that young people living in cities are facing with? Give solutions


...