Review IDP Đà Nẵng computer-based 6-3-2022

Super Admin

Reading:
1) bài gì về cargo
T-F-NG, chọn 1 câu đúng từ abc, điền one word
2) bài về smells
matching heading, nối tên người & khoanh từ abcd
3) về thiết kế vỏ thuốc
nối tên người, khoanh từ abcd
Listening:
1) tốc độ 1: chủ đề swimming pool
2) tốc độ 1.2: một bà giải đáp email của mấy người gửi đến công ty
3) tốc độ 1: tốc độ vừa phải, dễ nghe
4) tốc độ 1.2: history of gloves
Wtiting
Task 1: line chart age group
Task 2: Some people think that it is best to live in a horizontal city while others think of a vertical city. Discuss both view and give your opinion


...