Review thi máy full 4 kĩ năng 14-1 BC Ames 96 Lò Đúc

Super Admin

• Speak:
- P1: hometown + pets + friends (như forecast)
- P2: interesting book
+ follow up qs: have you ever read any other books from that author
- P3: như forecast + liệu có sự khác nhau giữa lựa chọn sách của người già và người trẻ không (đại loại z)
• Lis:
- Part 1: điền từ
- Part 2: mcq + map
- Part 3: mcq + matching info
- Part 4: điền từ
• Read:
- Passage 1: điền từ + cái gì đó khong nhớ lắm
- Passage 2: matching heading + mcq + tfng
- Passage 3: ynng + table word choices + cái gì đó
• Wri:
- Task 1: như hình
- Task 2: Some people find advertisements amusing or annoying and they are not influenced by this when they shop. To what extend do you agree or disagree?


...