Series bài viết mẫu Writing Task 1

Super Admin

Kèm bài mẫu tham khảo

Đề bài:
The table shows the amount of waste production (in millions of tonnes) in six different countries over a twenty-year period. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.
 
Dịch nghĩa:
Bảng sau đâu cho thấy lượng rác thải tạo ra (theo đơn vị hàng triệu tấn) tại sáu quốc gia khác nhau trong giai đoạn 20 năm.Hãy tóm tắt thông tin và đưa ra các ý chính cũng như so sánh khi cần.


...