Tặng đề reading kèm bài dịch ngày 7-11-2021

Super Admin

Đề reading hơi khó:
* Passage 1: bài về cây nắp ấm (bài này người cho đề sửa đổi vài câu trong đoạn văn và thay đổi câu hỏi từ bài reading Fatal attraction).
* Passage 2: nói về sportswear và lịch sử liên quan.
* Passage 3: A review of science.

Link đề + bài dịch passage 2: https://docs.google.com/.../1XM6XKHsQ0.../edit...
 
Chúc các bạn học tốt!


...