Tổng hợp đề thi IELTS Reading 2022 tại IDP và BC

Super Admin

Các đề thi dưới đây đều là những nhận xét, đánh giá và cảm nhận từ các bạn thí sinh đi thi thật về nên mọi người có thể hoàn toàn an tâm về độ chính xác nhé!

Ngày 05/01/2022

Passage 1: Dinosaur
 • True False Not given
 • One word only from the text for each answer
Passage 2: Sport
 • Matching headings
 • One word only from the text for each answer
Passage 3: Detective
 • Multiple choice
 • Matching information
 • Yes No Not Given

Ngày 08/01/2022

Passage 1: Circulating libraries
 • True False Not given
 • One word only from the text for each answer
Passage 2: Bird migration
 • Matching headings
 • Multiple choice
 • One word only from the text for each answer
Passage 3: Cooperation
 • Matching information
 • Multiple choice
 • Yes No Not given

Ngày 09/01/2022

Passage 1: Movies Theaters
 • True False Not given
 • Gap-fill
Passage 2: Why do we use language
 • Matching headings
 • Multiple choice
Passage 3: Argument about islands
 • Yes No Not given
 • One word only from the text for each answer

Ngày 13/01/2022

Passage 1: The development of opera
 • True False Not given
 • Gap-fill
Passage 2: Moon Search
 • Matching information
 • Matching features
 • Gap-fill
Passage 3: Brand Royalty
 • Multiple choice
 • Yes No Not given
 • Gap-fill

Ngày 15/01/2022

Passage 1: The art of perfection
 • True False Not given
 • Filling gaps
Passage 2: The importance of free play
 • Matching information
 • Matching features
 • Filling gaps
Passage 3: Grammar and philosophy
 • Multiple choice
 • Matching information
 • Yes No Not given

Ngày 16/01/2022

Passage 1: Hooks in Mauri
 • True False Not given
 • One word only from the text for each answer
Passage 2: Sleeping
 • Matching information
 • Matching statement
 • One word only from the text for each answer
Passage 3: Planting trees and ecosystems on the rooftop
 • Multiple choice
 • Matching statement
 • Yes No Not given

Ngày 17/01/2022

Passage 1: The existence of life in the amazon
 • True False Not given
 • Gap-fill
Passage 2: Motivation
 • Matching information
 • True False Not given
 • Multiple choice
Passage 3: Coral reef
 • Matching information
 • Yes No Not given
 • Multiple choice

Ngày 18/01/2022

Passage 1: Public transportation of motor bus, train, subway, moving pavements
 • Matching heading
 • Yes No Not given
Passage 2: The Impact of Environment on Children
 • Completing diagrams
 • No more than three words from the passage for each other
Passage 3: Leo Burnett and Marketing
 • Multiple choice
 • Gap-fill
 • Yes No Not given

Ngày 19/01/2022 (Đề 1)

Passage 1: Eco-tourism
 • Matching information
 • Filling gaps
Passage 2: Red and Brown seaweed
 • Matching headings
 • Multiple choice
 • Filling gaps
Passage 3: Science
 • Multiple choice
 • Yes No Not Given
 • Summary filling

Ngày 19/01/2022 (Đề 2)

Passage 1: Seeking life on other planets
 • True False Not given
 • One word only from the text for each answer
Passage 2: Nutrition and how to fuel athletes
 • Matching headings
 • One word only from the text for each answer
Passage 3: The distinction of languages
 • Yes No Not given
 • Filling gaps
 • Multiple choice

Ngày 20/01/2022

Passage 1: The owl – a most distinctive bird
 • One word only from the text for each answer
 • True False Not given
Passage 2: Norman Rockwell
 • One word only from the text for each answer
 • Matching headings
 • Multiple choice
Passage 3: Mirrors
 • Matching ideas
 • Multiple choice
 • Yes No Not given

Ngày 21/01/2022

Passage 1: Skull
 • True False Not given
 • Gap-fill
Passage 2: Television and the inventors of television
 • Yes No Not given
 • Matching information
Passage 3: Gardens and philosophy
 • Gap-fill
 • Yes No Not given

Ngày 22/01/2022 (Đề 1)

Passage 1: Red fluorescent fish
 • True False Not given
 • Filling gaps
Passage 2: Sport tourism
 • Matching headings
 • Matching features
 • Summary filling
Passage 3: How does texting change?
 • Multiple choice
 • Summary filling
 • Yes No Not given

Ngày 22/01/2022 (Đề 2)

Passage 1: Food in the UK
 • Gap-fill
 • True False Not given
Passage 2: Antipodes
 • Matching headings
 • Multiple choice
Passage 3: A survey study of female leaders
 • Matching information
 • Yes No Not given

Ngày 23/01/2022

Passage 1: Solar energy
 • True False Not given
 • Gap-fill
Passage 2: Leaf-Cutting Ants and Fungus
 • Matching information
 • Matching features
 • Gap-fill
Passage 3: Cognitive thinking in prehistoric people
 • Multiple choice
 • Yes No Not given
 • Gap-fill

Ngày 24/01/2022

Passage 1: Pyramid of Caius Cestius in Rome, Italy
 • True False Not given
 • One word only from the text for each answer
Passage 2: Approach to scientific research
 • Matching paragraph information
 • One word only from the text for each answer
 • Multiple choice
Passage 3: Killer whales & manifestations of culture
 • True False Not given
 • One word only from the text for each answer
 • Matching information

Ngày 29/01/2022

Passage 1: Video game
 • One word only from the text for each answer
 • True False Not given
Passage 2: Perfume
 • Matching information
 • True False Not given
 • Diagram label completion
Passage 3: Language
 • Yes No Not given
 • Multiple choice
 • Gap-fill

Đề thi IELTS Reading 2022 – Tháng 2

Ngày 12/02/2022

Passage 1: The Burgess Shale fossils
 • True False Not given
 • Gap-fill
Passage 2: Undoing Our Emotions
 • Matching headings
 • One word only from the text for each answer
Passage 3: Children’s literature studies today
 • Multiple choice
 • Yes No Not given
 • Complete sentences

Ngày 21/02/2022 (Computer-Based)

Passage 1: Prosopagnosia
 • True False Not given
 • No more than two words
Passage 2: Lean Production
 • Matching heading
 • No more than three words
Passage 3: Green fingers and Garden
 • Yes No Not given
 • Multiple choice
 • Choose words

Ngày 26/02/2022

Passage 1: The origin of the tattoo
 • Filling one word
 • True False Not given
 • No more than two words
Passage 2: Playing sports among children
 • Matching headings
 • One word only
 • Multiple choice
Passage 3: The value of research into Mite Harvestmen
 • Multiple choice
 • Yes No Not given
 • Complete the summary using the list of words

Đề thi IELTS Reading 2022 – Tháng 3

Ngày 12/03/2022

Passage 1: The importance of park
 • Matching Heading
 • Multiple choice
Passage 2: Quantitative research in Education
 • Match information
 • Multiple choice
Passage 3: Flavour and taste
 • Matching
 • True False Not given
(Sheet Các bài thi thật IELTS 2022)
Bonus thêm 10 bài reading dự đoán quý 1 để các bạn tự luyện nhé:
Chúc các bạn thi đạt kết quả cao nhé!


...