Tổng hợp từ vựng IELTS theo chủ đề

Super Admin

Đây là một số topic từ vựng phổ biến trong đề thi IELTS. Lưu ngay về học tăng vốn từ vựng nhé ❤
  1. Từ vựng IELTS chủ đề Friendship https://drive.google.com/.../13mp3IKvjNb4iTT-O.../view...
  2. Từ vựng IELTS chủ đề Social Media https://drive.google.com/.../1v8lCMm41E.../view...
  3. Từ vựng IELTS chủ đề Daily Routines https://drive.google.com/.../17X5Y6Z7jAj7OcdFvnUO.../view...
  4. Từ vựng IELTS chủ đề Education https://drive.google.com/.../1GOy4p03Jq185zUegaGD.../view...
  5. Từ vựng IELTS chủ đề Environment https://drive.google.com/.../1Ss2aqNwMJ.../view...
  6. Từ vựng IELTS chủ đề Government Spending https://drive.google.com/.../1pymSFqRk0iDbQ4EQ51Q.../view...
  7. Từ vựng IELTS chủ đề Transportation https://drive.google.com/.../1b4WhhaF8WyCArrZ_jO.../view...
-
Nguồn: Sưu tầm


...