TỪ VỰNG TIẾNG ANH THEO CHỦ ĐỀ EP 11

Super Admin

? AGRICULTURE ?
1. a fatal threat to numerous communities = mối đe dọa chết người cho nhiều cộng đồng dân cư
2. poor governance = nền quản trị yếu kém
3. extreme weather = thời tiết cực đoan
4. to practice outdated agricultural methods = thực hành các hình thức nông nghiệp lạc hậu
5. the lack of financial and technical supports from the government = thiếu sự hỗ trợ tài chính và kỹ thuật từ chính phủ
6. to heavily rely on monoculture = phụ thuộc nặng nề vào độc canh
7. a large amount of fertilizers and pesticides = một lượng lớn phân bón và thuốc trừ sâu
8. to rely on nature to feed their families = dựa vào tự nhiên để nuôi sống gia đình họ
9. to improve the yields = cải thiện năng suất
10. to exhaust the topsoil = làm cạn kiệt tầng đất mặt
11. to diminish the yields = làm giảm năng suất
12. to weaken the resilience of the soil = làm suy yếu sự phục hồi của đất
13. to wipe out the crops = quét sạch các vụ mùa
14. prolonged droughts = hạn hán kéo dài
15. to wither crops =làm héo tàn vụ mùa
16. a gigantic swarm of locusts = một đàn châu chấu khổng lồ
17. sustainable development = phát triển bền vững
18. to equip farmers with technological advancements = trang bị cho nông dân tiến bộ kĩ thuật
19. to facilitate environmentally-friendly and sustainable agriculture = thúc đẩy nền nồng nghiệm bền vững và thân thiện với môi trường
20. polyculture = đa canh
21. to improve the nutrient of soil = cải thiện dinh dưỡng của đất
22. anthropogenic carbon dioxide emissions = phát thải CO2 do con người gây ra
23. to act unanimously to cut down carbon dioxide emissions = hành động nhất quán để cắt giảm lượng khí thải carbon dioxide
24. to have a global agenda revolving around sustainable development = có một chương trình nghị sự toàn cầu xoay quanh sự phát triển bền vững
-----------------------------------------------


...